Mancomunitat d'aigües BERSOLS

Objectius i competències

  •  La gestió i administració del cicle integral de l'aigua, destinada a qualsevol ús, des de la captació, regulació, distribució i aprofitament dels recursos hidràulics necessaris, fins al desguàs de les aigües residuals.
  • La realització, assistència i execució de projectes, obres, estudis i informes tècnics d'enginyeria, construcció i manteniment dins l'àmbit de les activitats anteriorment esmentades.
  • La prestació i realització de serveis, obres, instal·lacions, gestió de mitjans i realització de tasques tècniques o de contingut econòmic mitjançant col·laboracions amb els ens locals de la Mancomunitat, quan d'aquestes tasques se'n poden derivar beneficis associats per als mateixos municipis. L'assistència de caràcter tècnic i/o econòmic als municipis mancomunats, per encàrrec o delegació d'ells mateixos, en l'àmbit competencial dels municipis, sense perjudici de les funcions que exerceixen altres administracions en aquestes matèries.
  • Ser titular de la concessió d'aigües requerida per la prestació del servei.
  • Administrar els béns i els interessos de la Mancomunitat i els que se li assignin per al compliment de la seva finalitat.
  • La portada d'aigües en alta als municipis que formen part de la Mancomunitat.

 

Adreça web d'accés a les notificacions de la Mancomunitat d'aigües Bersols: 

https://usuari.enotum.cat/login?codiOrganisme=9012520002&codiDepartament=9012520002

 

Darrera actualització: 03.05.2021 | 13:49